ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg a Tőserdőért Alapítvány (továbbiakban: szervező) és a Hírös Városunk és Térségének Hagyományaiért Alapítvány által szervezett és megrendezésre kerülő Tőserdei Nyári Fesztiválok tekintetében a jegyvásárlásra és egyéb szolgáltatások vásárlására, valamint a szervező és a jegyvásárlók közötti jogviszonyra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket, a rendezvényen való részvétel általános feltételeit, illetőleg a fesztivál és a látogatók közötti jogviszonyra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket.

Az ÁSZF-ben nem tárgyalt késdésekben a Házirendben megfogalmazott elvek az irányadóak.

Jelen ÁSZF hatálya alá tartozó rendezvény szervezőjének adatai:
Tőserdőért Alapítvány
6035 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
Adószám: 18356100-1-03
Bank: Fókusz Takarék: 52000018-15100230
Pk. 61014/1999/
Nyilvántartási szám: 03-01-0000871
Galgóczy Ágoston Zsolt, kuratóriumi elnök
info@tiszafeszt.hu

Rendezvény: az fentiekben meghatározott gazdasági társaság(ok) által szervezésre és megrendezésre kerülő fesztiválon biztosított programok, és szolgáltatások összessége.

Rendezvény időtartama:
adott rendezvény időtartama megegyezik a rendezvény kezdő és záró időpontja közötti időtartammal, ahol kezdő időpontnak az értékesítés megkezdésekor az adott rendezvényre vonatkozólag a megvásárolható Jegyek közül időben a legkorábbi belépésre jogosító Jegy érvényességének kezdete, záró időpontnak pedig az értékesítés megkezdésekor az adott rendezvényre megvásárolható jegyek közül időben a legtovább érvényes jegy érvényességének vége tekintendő. A szervező fenntartja a jogot, hogy a rendezvény előzőekben meghatározott időtartamán kívül eső pótnapon is szervezzen programot, illetve nyújtson szolgáltatást. Az ilyen pótnapok nem minősülnek a rendezvény szerves részének, és azok csak a pótnapi belépésre jogosító, megfelelő pótjegy megváltása ellenében látogathatók.

Szolgáltatás:
minden olyan szolgáltatás, amelyet a szervező vagy szerződéses partnerei a rendezvényhez kapcsolódóan – akár ingyen, akár ellenérték fejében – hozzáférhetővé tesznek.

Jegy:
a szervező által szervezett rendezvényen a belépésre jogosító karszalagra vonatkozó igényt megtestesítő, bármely (nyomtatott vagy elektronikus) formában kiállított és egyedi azonosítóval ellátott, részvételi jogosultságot biztosító igazolás (voucher, e-ticket, jegy, napijegy, bérlet).

Karszalag:
adott jegy érvényesítésekor a szervező által alkalmazott, a rendezvényen a jegyben foglaltak szerinti (napijegy, bérlet vagy jogosultságokat biztosító, az adott rendezvény zárását követő huszonnégy óra elteltéig a szervező tulajdonában álló igazolás, amely kizárólagosan tanúsítja, hogy viselője jogosult az adott rendezvény látogatására, azzal, hogy egyes jegyekben foglalt jogosultságokat több karszalag együttesen testesíthet meg.

Fogyasztó
: a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti jegyvásárló és a látogató. Nem minősül fogyasztónak a jogosulatlan résztvevő.

Jegyvásárló:
a jegyet, szolgáltatást a szervező-től megvásárló személy.

Látogató:
az a természetes személy, aki a rendezvényen arra jogosultként részt vesz.

Jogosulatlan résztvevő:
az a természetes személy, aki adott rendezvényen anélkül vesz részt, hogy a belépésre érvényes jogcíme lenne, ideértve az is, aki jogszerűtlenül birtokába került jegyet érvényes karszalagra vált be, vagy az a harmadik személy, aki ilyen karszalaggal vesz részt az adott rendezvényen.

Közreműködő:
a szervező – rendezvény létrejöttét elősegítő – alvállalkozója vagy megbízottja.

Szerződéses partner:
a rendezvényen a szervező-vel létrehozott szerződéses jogviszony alapján önállóan gazdasági-, vállalkozási-, társadalmi- vagy egyéb tevékenységet végző gazdasági társaság, magánszemély, vagy szervezet.

Harmadik személyek:
a szervezőn, a Közreműködőn, a Szerződéses partneren és a Látogatón kívüli természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek.

Házirend:
az egyes rendezvényre vonatkozó – részben a jelen ÁSZF-ben található előírások rövid összefoglalóját, részben a rendezvény tekintetében speciális, az adott rendezvény körülményeire tekintettel megállapított kötelező rendelkezéseket tartalmazó – belépési és magatartási szabályokat magában foglaló, az ÁSZF mellékletét nem képező dokumentum, amelyek elérhetőek a szervező honlapján és a rendezvény helyszínén is.

Területi hatály:
A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a szervezőre, valamint a fogyasztókra, illetőleg a jogosulatlan résztevőkre. A szervező és a közreműködők, szerződéses partnerek közötti jogviszony feltételeit külön szerződések tartalmazzák.

Időbeli hatály:
A jelen ÁSZF határozatlan időre szól. Kezdete: 2020. január 31. napja.

Személyi hatály:
A jegyvásárló a jegy vagy szolgáltatás megvásárlásával, a karszalag átvételével, a jelen ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek elfogadja. Erről a körülményről a jegyvásárló – illetve további átruházásokkor a további átruházó – köteles a jegy átruházásakor a látogatót tájékoztatni, és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért.
Az a jegybirtokos, aki a birtokában lévő jegyhez nem jogszerűen jutott hozzá – ideértve azt is, ha a jegyhez valamely korábbi jegybirtokos jutott hozzá jogszerűtlenül – a jegy karszalagra történő cseréjének megkísérlésével, a karszalaggal rendelkező Jogosulatlan résztvevő a karszalag átvételével, a karszalaggal nem rendelkező jogosulatlan résztvevő pedig a rendezvényen történő jogosulatlan részvétel megkezdésével magára nézve kötelezőnek elfogadja a jelen ÁSZF-ben szereplő előírásokat és kötelezettségeket. Ezen személyek tudomásul veszik, hogy a szervezővel szemben a jelen ÁSZF alapján jogosultságok őket nem illetik meg, figyelemmel arra, hogy a szervező velük nem létesít kötelmet és nem tesz feléjük semmilyen kötelezettségvállalást.

Egyoldalú szerződésmódosítás lehetősége:
A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a szervező a jelen ÁSZF-et jogosult egyoldalúan, alapos okkal módosítani. Alapos oknak tekintendő a felek közötti jogviszonyra vonatkozó jogszabály kötelező rendelkezésének változása, illetőleg, ha a módosítást a rendezvény mindenkori biztonságos vagy gazdaságos lebonyolíthatósága, közbiztonsági vagy közegészségügyi szempontok, a szervező által alkalmazott jegyértékesítési folyamatok fejlesztése vagy változása, vagy hazai vagy nemzetközi gazdasági körülmények, piaci folyamatok, illetőleg fesztivállátogatási szokások változása indokolja.
Az ÁSZF módosítása esetén a módosítások dőlt és aláhúzott betűvel, törlések áthúzott betűvel kerülnek megjelölésre az időben utolsó, módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF tartalmához viszonyítva. A módosítások a szervező által üzemeltetett honlapon történő közzététellel, azonnali hatállyal hatályba lépnek, és amennyiben a módosítás a részvétel a rendezvényen rész szerinti jogviszonyt (azaz nem kizárólag a Jegyvásárlás rész szerinti vásárlási folyamatot) érinti, úgy ezen időponttól kezdődő tizennégy napig a jegyvásárló jogosult a jelen jogviszonytól indokolás nélkül, írásban elállni, feltéve, hogy a rendezvényen való látogatást még nem kezdte meg. Az elállás joga nem illeti meg a jegyvásárlót, ha a módosítás kizárólag a látogatókra nézve kedvezőbb rendelkezéseket tartalmaz, vagy ha a jegyet a módosítás közzétételekor már átruházta harmadik személy részére. Ez utóbbi esetben az elállás joga a mindenkori jegybirtokost illeti meg, kivéve, ha a módosítás kizárólag a látogatókra nézve kedvezőbb rendelkezéseket tartalmaz. Erre is figyelemmel a szervező felhívja a fogyasztó figyelmét, hogy az ÁSZF a jegyvásárlást követően, akár a rendezvényt közvetlenül megelőzően is módosulhatnak. A szervező javasolja a fogyasztónak a jelen ÁSZF változásainak figyelemmel követését.

Jogviszony jellege:
A szervező a látogató részére Jegy vásárlása ellenében lehetőséget biztosít adott rendezvényen való részvételre, illetve a rendezvényen nyújtott szolgáltatások (programok, vendéglátás, stb.) igénybe vételére.
Az adott rendezvény a programok és szolgáltatások összességét jelenti, a rendezvényen ténylegesen nyújtott konkrét programok és szolgáltatások tartalmát és mennyiségét a szervező alakítja ki. Tekintettel arra, hogy a programokat és szolgáltatásokat nagyszámú közreműködők és szerződéses partnerek együttműködésében, ezen közreműködők és szerződéses partnerek teljesítésének függvényében nyújtja a szervező, a programok és szolgáltatások tartalmát és mennyiségét (így például adott előadó fellépését) nem garantálja a szervező a látogatók számára, hanem az a közreműködők és szerződéses partnerek teljesítésének függvényében alakul.

Jegytípusok, jegyvásárlás
1. Jegy: A jegy karszalagra váltását követően a karszalag testesíti meg a jegy nyújtotta jogokat és kötelezettségeket. A szervező a jegyvásárló részére értékesíti a rendezvényen való részvételre jogosító jegyet, amely jogviszony a jegy ellenértékének megfizetésével és a jegy a szervező általi átadásával történik meg. Ezt követően a jegyvásárló – amennyiben a jegy az ő birtokában marad –, illetőleg a mindenkori, a jegyet jogszerű szerződések láncolatán keresztül megszerző jegybirtokos arra válik jogosulttá, hogy a szervező a jegyét a megfelelő karszalag(ok)ra cserélje.

2. Jegyvásárlás személyesen: A jegyvásárló a szervező vagy szerződéses partnere által üzemeltetett értékesítési pontokon nyitvatartási időben készpénz, vagy a szervező által meghatározott típusú kedvezménykártya egyidejű teljesítés mellett tudja átvenni a jegye(ke)t.

3. A Jegy átruházása: A jegy szabadon átruházható. Átruházás esetén az átruházó köteles biztosítani, hogy a jegyet megszerző személy a szervező ÁSZF-jét és egyéb szerződéses feltételeit elfogadja, és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért. A jegyet megszerző személy tudomással bír arról, hogy az átruházó személynek értelemszerűen hozzáférése van a jegy karszalagra váltásához. Az átruházásra irányuló tranzakció feltételeit az átruházó és a megszerző személy egymás között alakítja ki, emiatt a közöttük létrejövő jogviszonyra kizárólag kettőjük megállapodása az irányadó. Mivel ezen jogviszonynak nem részese, a szervező kifejezetten kizár az átruházásával kapcsolatos mindennemű felelősséget, az esetleges visszaélésekért való felelősséget is ideértve, és felhívja a figyelmet arra, hogy visszaélés esetén sem ad ki a jogosulatlan személy részére karszalagot.

4. Jegyek, igazolások pótlása, cseréje és visszaváltása: A vásárlási folyamat a fizetés megtörténte előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. Ezt követően a szervező a fogyasztó és a vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés l.) pontja alapján kizárja a jegyek cseréjét, pótlását, visszaváltását, vásárlási értékük egyéb módon való térítését, ide nem értve a rendezvény esetében a szervező által egyedileg meghatározható speciális eseteket, valamint a Jegyek VIP Jegyre cserélését megfelelő egyidejű ráfizetés mellett.

5. Eltérés a személyekben: Amennyiben a vásárlást végző személy nem azonos a látogatóval, vagy a vásárló más látogatók nevében is vásárol, a szervező vélelmezi, hogy a vásárlás során a vásárló nyilatkozatait, hozzájárulásait a vásárlás által jogosulttá válólátogató(k) nevében és felhatalmazásával teszi, adja meg, továbbá a vállalt jogokról és kötelezettségekről teljes körű tájékoztatást ad a jogosulttá válólátogató(k) részére aszerint, ahogyan számára az rendelkezésre állt.
A jelen pont szerinti felhatalmazás hiányából, hiányosságaiból, valamint a tájékoztatás elmaradásából eredő esetleges károkért a felelősség a vásárlót terheli.

Részvétel a fesztiválon:
A szervező rendezvényeire történő beléptetés rendjét, a rendezvényeken elfogadott magatartási és viselkedési normákat és szabályokat a rendezvény Házirendje részletesen megfogalmazza.

Magatartási szabályok a rendezvény területén kívül: A látogató a rendezvény helyszínén kívül, az oda és vissza út alatt a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint, kulturáltan, az általános normákat betartva köteles eljárni és viselkedni. A látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti, különös tekintettel a további látogatókra, és a helyi lakos harmadik személyekre.

Elveszett tárgyak: Az elveszett tárgyakra vonatkozó szabályokat a Rendezvény Házirendje tartalmazza. A szervező felhívja a látogató figyelmét a Házirend ellenőrzésére.

Biztonság: A rendezvények területén a szervező megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró alkalmazottjai vagy közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A látogató a rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén, illetőleg amennyiben egyéb fontos körülmények (így például közegészségügyi okok) ezt indokolják, az utasításaikat követi.

Elsősegély és orvosi ügyelet: A rendezvény területén folyamatos elsősegélynyújtás és orvosi ügyelet biztosított azzal, hogy az azonnali helyszíni ellátás, valamint az esetlegesen ezt követő ambuláns/kórházi ellátás térítésmentes igénybevételére a jegy nem jogosítja fel a látogatót, ezek igénybe vételére a látogató társadalombiztosítás, egészség- vagy utazásbiztosítás, illetve pénzügyi térítés ellenében jogosult.

Házirend:
A rendezvény házirendje nem képezi a jelen ÁSZF mellékletét. A házirend összefoglalja a rendezvénnyel kapcsolatos főbb tudnivalókat (elnevezése, helyszíne, időtartama, megközelítése, stb.), valamint a rendezvényen követendő – részben az ÁSZF-ben is meghatározott – főbb magatartási szabályokat. A szervező felhívja a figyelmet, hogy a Házirend előzetes értesítés nélkül, akár a rendezvényt közvetlenül megelőzően is módosulhat, ezért javasolja ennek figyelemmel követését.
Az aktuális házirend megtekinthető a szervező honlapján, valamint a rendezvény helyszínén.

Szavatosság és felelősségi kérdések
A szervező szavatolja, hogy a látogató a jogszerűen birtokolt, megfelelő Jegyért kapott karszalaggal be tud lépni a rendezvényre, azzal, hogy a nagy látogatottságra tekintettel a szervező nem vállal szavatosságot arra, hogy maga a beléptetési folyamat mennyi ideig tart. Mivel a rendezvény köztudottan események összességéből áll, ezért az előbbi szavatosság értelemszerűen nem terjed ki az egyes eseményekre, azaz például arra, hogy a nagy látogatottságra tekintettel az egyes eseményekre be lehet-e, illetve mennyi idő alatt lehet bejutni, azt milyen minőségben lehet élvezni, és a szervező kifejezetten kizárja, hogy ezen okok miatt a látogató részére a jegy árát visszatérítse, arra utólagos kedvezményt adjon, kártérítést, kártalanítást vagy bármilyen kompenzációt fizessen.
A rendezvényen belül az egyes események időpontját a szervező jogosult egyoldalúan módosítani azzal, hogy az esetleges rossz időjárási körülményekre tekintettel nem kerül feltétlenül megváltoztatásra a rendezés időpontja.
Tekintettel arra, hogy a szervező és a jogosulatlan résztvevő között szerződéses jogviszony nem jön létre, a szervező a jogosulatlan résztvevő felé kifejezetten kizárja a szerződésszegésért és minden olyan igényért való felelősséget, amelyet vele szemben egy fogyasztó egyébként támaszthatna.
A szervező fenntartja a jogot arra, hogy a rendezvényt, az azon nyújtott szolgáltatásokat szükség és belátása szerint módosítsa, átalakítsa, továbbfejlessze.
A látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a szervezővel szemben ezen módosítások, átalakítások, vagy továbbfejlesztések kapcsán.
A látogató a rendezvényt csak saját felelősségére látogathatja.
A szervező kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az általa okozott, emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a fogyasztót jogszabályok alapján kifejezetten megillető jogokon túl kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán, az emberi életben, testi épségben, egészségben, vagyontárgyakban esett kárt is ideértve.

A kijelölt parkolókban elhelyezett tárgyak, így különösen az ott elhelyezett gépjárművek és az azokban elhelyezett tárgyak tekintetében a szervező felelőssége kizárt. Azt követően, hogy a látogató átvette a karszalagot, a szervező nem vonható felelősségre a karszalag károsodásáért, megsemmisüléséért vagy sérüléséért. A sérült vagy elveszett karszalag kapcsán alkalmazott eljárások okán nem jogosult a látogató igényt vagy követelést támasztani a szervezővel szemben.
A szervező kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a látogató, valamint a jogosulatlan résztvevő, a házi kedvenc, vagy harmadik személy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott a rendezvény bármely látogatójának, jogosulatlan résztvevőjének, illetve harmadik személynek.
A látogató tudomásul veszi, hogy a rendezvény területén előfordulhatnak gazdátlan állatok, amelyek a látogató életére, testi épségére vagy egészségére akár veszélyt is jelenthetnek. A szervező a gazdátlan állatok okozta károkért való felelősségét is teljes mértékben kizárja.

A látogató tudomásul veszi, hogy a szervező nem felelős semmilyen olyan kárért, vagy visszaélésért, amely valamely fizetési mód alkalmazása során, vagy következtében keletkezik a rendezvényen, így azért sem, ha a bankkártya elvesztését a látogató nem jelentette be a bankkártyát kibocsátó pénzintézet felé.

A rendezvényen kívül, oda és visszaút alatt esetlegesen keletkező káresemények tekintetében a szervezőt felelősség nem terheli, ezek nem esnek a szervező felelősségi körébe, mivel a szervező kizárólag a rendezvények helyszínén bekövetkező káresemények kapcsán vonható felelősségre, a jelen ÁSZF-ben írt feltételek fennállása esetén.

Tekintettel arra, hogy a rendezvény záró időpontjában a bontási munkálatok késedelem nélkül megkezdődnek, a látogató ezen időpontot követően csak saját felelősségére tartózkodhat a Rendezvény területén. Amennyiben a rendezvényen igénybe vehető szolgáltatások valamelyike a záró időpontot követően is elérhető a látogató részére, úgy ezen időpontot követően a Látogató ezeket is kizárólag saját felelősségére veheti igénybe.

Vis Maior
Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekedési zavar/akadályozás, járvány, hatósági, katonai vagy rendfenntartói rendelkezés, utasítás vagy aktus, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a szervező hatókörén kívül esik, nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy a szervező nem tartozik felelősséggel a fogyasztó felé semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen vis maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó mind adott rendezvényre mint egészre, mind adott rendezvény valamely programjára vagy Szolgáltatására.

Záró rendelkezések
A szervező jogosult alvállalkozókat, Közreműködőket igénybe venni. A szervező Magyarországon bejegyzett és székhellyel bíró gazdasági társaság, a jelen ÁSZF-re a magyar jog mindenkori hatályos szabályai az irányadók és alkalmazandók, tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra. A jelen ÁSZF-fel, vagy a rendezvénnyel kapcsolatos, továbbá a szervező által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó bármely jogvitára – tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra – a szervező és a fogyasztó a Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét. A rendezvényekkel, vendéglátással, a rendezéssel, vagy bármely egyéb témával kapcsolatos látogatói kérdéseket, észrevételeket, panaszokat, ötleteket a rendezvények helyszínén az információs sátor és a közönségszolgálati munkatársak várják a szervező részéről.

Egyéb elérhetőségek a www.tiszafeszt.hu weboldalon illetve annak aloldalain kerülnek megadásra.

Még nap van hátra a rendezvényig!

Copyright © 1996-2021. Tőserdőért Alapítvány | All Rights Reserved. | hosting by: webonic | made by: joepro.hu